Veterans Day Ceremony November 12, 2017 - birdshooter